Go to
Yoshitoshi Gallery

 

Narihira and Nijo no Tsubone at the Fuji River

Narihira and Nijo no Tsubone at the Fuji River